واتر جت دیزلی مدل    CD - 25

 

 

 


 

دستگاه واتر جت رسوب زدایی دن جت

 

 

 


 

چگونگی عملکرد واتر جت

 

 


 

نگاهی به کمپانی دن جت

 

 

 


 

واتر جت و رسوب زدایی مدل CV005

 

 

 

 


 

واتر جت فشار قوی مدل   C - 20

 

 

 


 

 کمپانی دن جت و کارخانه آن

 

 

 

 

 


 

 

شیوه عملکرد واتر جت فشار قوی و گان دن جت

 

 

 


 

آشنایی با محصولات و تولیدات کمپانی دن جت

 

 

 


 

واتر جت و تجهیزات رسوب زدایی و پاک کنندگی صنعتی دن جت

 

 

 

 


 

استفاده از واتر جت دن جت جهت رسوب زدایی بدنه کشتی

 

 

 

 


 

 

دستگاه پاک کننده و رسوب زدایی با آب کمپانی دن جت