دستگاه 5 محور ساخت فنر مدل 0.8mm

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه 5 محور ساخت فنر مدل 1.6mm

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و فرم دهی به مفتول مدل CFM - 2D 16mm

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه تولید حلقه مدل BA 4 A

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه تولید حلقه مدل BUW

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و فرم دهی به مفتول مدل CFM 2D

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دسنگاه تولید حلقه بسته مدل CFR

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه ساخت فنر مدل CLS - 16

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه ساخت فنر مدل HIT - 10 A

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم و پیچی و فرم دهی به مفتول مدل HAX

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه جوش نقطه ای اتوماتیک مدل K - 70

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهذه ویدئو

 


 

دستگاه ساخت فنر و فرم دهی به مفتول مدل SGM

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی چند کاره مدل SH - Series

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه تولید حلقه و فریم مدل SW 1 - Lampshade

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

دستگاه CNC فرم دهی به مفتول مدل TM - 8

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه چند محور فرم دهی به مفتول و ساخت فنر مدل VM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه جوش نقطه ای با دقت بالا مدل WBW

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه جوش T مدل  WTW

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه برش اتوماتیک مدل   UCM

 

 

دانلود کاتالوگ