فلنج باز کن مکانیکی مدل   SG4TM  (HOLE SPREADER)

 

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

فلنج باز کن مکانیکی مدل   SG6TM  (HOLE SPREADER)

 

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   SG 11TM  (HOLE SPREADER)

 

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   SG 15 TE  (HOLE SPREADER)

 

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   SG 18 TE  (HOLE SPREADER)

 

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   SG 25 TE  (HOLE SPREADER)

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو

 


 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   VC 10/18 TE  (HOLE SPREADER)

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   VC 10/13 TE  (HOLE SPREADER)

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

فلنج باز کن هیدرولیکی مدل   VC 10/13 TE  (HOLE SPREADER)

 

 

دانلود کاتالوگ