والس گردان ( اکسپندر گردان ) برقی

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

والس گردان ( اکسپندر گردان ) پنوماتیکی مستقیم

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

والس گردان ( اکسپندر گردان ) پنوماتیکی چپقی 

 

 

دانلود کاتالوگ